Українська
Українська
Русский
Русский
вул. Новозабарська 2/6,
м. Київ, 04074, Україна

Тел./Факс: (044) 501 90 44,
e-mail: office@sklo.kiev.ua

Про Асоціацію
На главную Відправити листа
ПОШУК

Статутні документи

Нова редакція Статуту АПСП "Скло України"


ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами Учасників
Асоціації підприємств скляної
промисловості «СКЛО УКРАЇНИ»
Протокол від 28 березня 2006 року

СТАТУТ


Асоціації підприємств скляної промисловості
«С К Л О  У К Р А Ї Н И»

(нова редакція)

ідентифікаційний код 25296208 
смт. Гостомель – 2006 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає правові, економічні та соціальні засади організації та діяльності Асоціації підприємств скляної промисловості «Скло України» (далі за текстом Асоціація), права та обов’язки Асоціації, її учасників (далі - Учасників), регулює відносини Асоціації з іншими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, органами державної влади і управління.

1.2. Асоціація - недержавне, незалежне, добровільне, договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності Учасників, шляхом централізації виробничих та управлінських функцій в межах представництва Учасників, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб Учасників. Асоціація є господарською асоціацією.

1.3. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність Учасників. За рішенням Учасників Асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами, організаціями, їх об’єднаннями.

1.4. Асоціація утворюється як договірна особа, яка не здійснює підприємницької діяльності, Учасники не отримують прямих прибутків (дивідендів) від діяльності Асоціації.

1.5. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про власність», інших законодавчих актів України, Установчого договору про створення та діяльність Асоціації та цього Статуту.

1.6. Найменування Асоціації:

1.6.1. українською мовою: «Асоціація підприємств скляної промисловості “Скло України»;

1.6.2. скорочене найменування: «АПСП «СКЛО УКРАЇНИ»;

1.6.3. російською мовою: «Ассоциация предприятий стекольной промышленности «Стекло Украины»;

1.6.4. скорочене найменування: «АПСП «СТЕКЛО УКРАИНЫ»;

1.6.5. англійською мовою: «Association of glass industry enterprises «Glass of Ukraine»;

1.6.6. Скорочене найменування: «AsGIE «GLASS OF UKRAINE».

1.7. Місцезнаходження Асоціації:

1.7.1. 08290, Україна, Київська область, селище міського типу Гостомель, площа Рекунова, 2.

1.8. Асоціація створюється на невизначений строк.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

2.1. Асоціація є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, стороною, третьою особою в суді, господарському, адміністративному та третейському суді.

2.2. Асоціація має право відкривати в банківських установах поточний та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті. Асоціація має самостійний баланс, печатку та штампи зі своїм найменуванням, символіку.

2.3. Функції та повноваження Асоціації виключають можливість здійснення дій, які обмежують конкуренцію серед Учасників та інших учасників ринку.

2.4. Учасники можуть вносити на умовах і в порядку, передбачених установчими документами та рішеннями Зборів Учасників Асоціації, майнові внески (вступні, членські, цільові тощо).

2.5. Асоціація має право утворювати за рішенням Президента Асоціації унітарні підприємства, філії, представництва, а також бути учасником (засновником) господарських товариств. Утворені Асоціацією підприємства діють відповідно до статуту такого підприємства, затвердженого Президентом Асоціації. Філії та представництва Асоціації мають статус її структурних підрозділів і діють на підставі положень про них, що затверджуються Президентом Асоціації.

2.6. Вступ до Асоціації та вихід з Асоціації підприємств, установ та організацій є добровільним і здійснюється у порядку, встановленому цим Статутом.

3. МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Метою діяльності Асоціації є постійна координація господарської діяльності її Учасників без права втручання в їх виробничу і комерційну діяльність та без прийняття управлінських рішень, забезпечення захисту прав і представництво інтересів Учасників в державних та інших підприємствах, установах, організаціях.

3.2. Цілями діяльності Асоціації є:

3.2.1. представництво інтересів Учасників Асоціації у державних і місцевих органах влади, а також у різноманітних професійних організаціях;

3.2.2. координація загальних інтересів Учасників Асоціації;

3.2.3. вдосконалення виробництва та комерційної діяльності Учасників Асоціації;

3.2.4. вдосконалення техніко-економічного розвитку Учасників Асоціації;

3.2.5. розроблення та застосування уніфікованих технічних умов або стандартів на товари;

3.2.6. раціоналізація виробництва.

3.3. Предметом діяльності Асоціації є дії та сприяння щодо:

3.3.1. розробка програм та планів розвитку скляної промисловості України;

3.3.2. встановлення та покрашення професійних зв’язків між Учасниками Асоціації через їх участь у різноманітних заходах, створення рівних можливостей, встановлення та підтримка дружніх, партнерських зв’язків між Учасниками, надання Учасникам послуг та недопущення між ними недобросовісної конкуренції;

3.3.3. удосконалення на базі науки і техніки передового виробничого досвіду для розвитку скляної промисловості, вивчення, поширення та впровадження в діяльність Асоціації та Учасників позитивного досвіду роботи її окремих Учасників і працівників;

3.3.4. підвищення фахового рівня працівників скляної промисловості, організації підготовки кадрів;

3.3.5. впровадження дослідницьких програм, спрямованих на вивчення скляної галузі та її технологічних процесів;

3.3.6. опрацювання програм і планів розвитку скляної галузі, представлення пропозицій відповідним зацікавленим органам та участі у підготовці нормативно-правових документів;

3.3.7. надання Учасникам аналітичної, довідково-методичної, кон’юнктурно-економічної, маркетингової інформації, інформації про українське та іноземне зовнішньоекономічне законодавство та інші нормативні акти, створення і підтримка власних інформаційних органів, видання бюлетенів, нормативно-довідкової і рекламної продукції з питань діяльності Асоціації та її Учасників;

3.3.8. проведення семінарів, нарад, конференцій з питань організації та здійснення діяльності у сфері скляної промисловості;

3.3.9. вирішення спорів між Учасниками та іншими суб’єктами господарювання.

3.4. Для здійснення своєї статутної діяльності Асоціація в установленому законом порядку:

3.4.1. одержує від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, установ, організацій та підприємств, а також від відповідних фахівців інформацію, необхідну для виконання своїх цілей і завдань;

3.4.2. вносить пропозиції до органів влади і управління;

3.4.3. розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;

3.4.4. здійснює інформаційну, редакційно-видавничу діяльність у відповідності до чинного законодавства України із створенням власного друкованого органу;

3.4.5. здійснює організацію професійно-технічного навчання;

3.4.6. здійснює експертно-консультативну діяльність з питань, що входять до компетенції Асоціації, та видає відповідні документи;

3.4.7. організовує конгреси, з’їзди, конференції, семінари, виставки тощо за участю вітчизняних та іноземних осіб;

3.4.8. впроваджує у практичну діяльність науково-технічні розробки, нові методи і методики організації праці, виробничого, комерційного, управлінського досвіду у сфері економіки та промисловості;

3.4.9. формує консультативні, інформаційні, маркетингові та інші служби для забезпечення ефективної діяльності Учасників;

3.4.10. представляє інтереси Учасників в державних та інших органах і організаціях, в тому числі міжнародних;

3.4.11. вступає в будь-які українські, іноземні, міжнародні об’єднання та організації;

3.4.12. координує проведення наукових досліджень з основних напрямів діяльності Учасників;

3.4.13. проводить інформаційну діяльність щодо залучення інвестицій для приватизації і технічного переозброєння підприємств скляної галузі;

3.4.14. надає допомогу у створенні та реалізації інвестиційних проектів;

3.4.15. здійснює аналіз ринку скляної промисловості;

3.4.16. сприяє юридичному та методичному забезпеченню діяльності Учасників;

3.4.17. самостійно, або спільно з органами державної влади та/чи місцевого самоврядування, іншими юридичними, а також фізичними особами, встановлює та здійснює виплату стипендій обдарованій молоді, в тому числі за рахунок фінансування з джерел, з яких формується майно Асоціації, та самого майна Асоціації.

3.4.18. створює третейські суди відповідно до вимог чинного законодавства України, що фінансуються за рахунок джерел, з яких формується майно Асоціації, та самого майна Асоціації.

4. УЧАСНИКИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Учасниками можуть бути юридичні особи, які визнають Статут Асоціації та сплатили вступний внесок.

4.2. Засновники Асоціації набувають статусу Учасників з дня державної реєстрації Асоціації. Юридичні особи, які в подальшому вступають до Асоціації, набувають статусу Учасників (членів Асоціації) з дня вступу в силу відповідного рішення Президента та сплати вступного внеску. Реєстр Учасників веде Виконавчий директор.

4.3. Учасники зберігають повну самостійність, участь в Асоціації не накладає на її Учасників жодних обмежень.

4.4. Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових Учасників на засадах дотримання Учасниками Установчих документів Асоціації.

4.5. Учасники реалізують свої права та законні інтереси, а також виконують свої обов’язки перед Асоціацією безпосередньо через керівника або уповноваженого ними представника.

4.6. Прийняття в Учасники здійснюється на підставі заяви, складеної за зразком, затвердженим Президентом, і письмового підтвердження визнання Статуту Асоціації. Заява про прийняття до складу Учасників розглядається Президентом в строк 30 (тридцять) календарних днів з дня її подання. Про результати розгляду заяви, заявник повідомляється особисто, або шляхом направлення рекомендованого листа, телеграми, факсимільного повідомлення, тощо.

4.7. Учасник, який порушує законодавство України або Статут Асоціації, допускає дії, що негативно впливають на ділову репутацію інших Учасників і самої Асоціації, може бути виключений із Асоціації.

4.8. Рішення про прийняття в Учасники та про виключення з числа членів Асоціації приймається Президентом Асоціації.

4.9. У випадку виходу (виключення) Учасника, майно або кошти, внесені ним для забезпечення діяльності Асоціації у вигляді вступних та членських внесків, не повертаються.

4.10. Учасники мають право:

4.10.1. брати участь в управлінні Асоціацією в порядку, встановленому Статутом та рішеннями Зборів Учасників (членів Асоціації);

4.10.2. подавати Президенту пропозиції, спрямовані на захист інтересів і вдосконалення діяльності Асоціації;

4.10.3. користуватись інтелектуальними розробками та матеріально-технічними засобами, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються Асоціацією;

4.10.4. одержувати інформацію про діяльність Асоціації;

4.10.5. брати участь у реалізації проектів Асоціації;

4.10.6. бути членом інших об’єднань;

4.10.7. не виконувати рішення органів управління Асоціації, якщо вони прийняті з порушенням цього Статуту та чинного законодавства України;

4.10.8. в будь-який час вийти з Асоціації у порядку, встановленому цим Статутом.

4.11. Учасники зобов’язані:

4.11.1. додержуватись вимог цього Статуту та виконувати рішення, що приймаються Зборами Учасників, а у випадках передбачених цим Статутом, рішення Президента та Виконавчого директора Асоціації;

4.11.2. сприяти Асоціації у реалізації її завдань;

4.11.3. сплачувати членські внески;

4.11.4. не розголошувати інформацію Асоціації та/або Учасників, яка є конфіденційною;

4.11.5. не вчиняти дій, що суперечать предмету та меті діяльності Асоціації, негативно впливають на ділову репутацію інших Учасників, Асоціації;

4.11.6. своєчасно надавати Асоціації на її запит дані, що не становлять комерційної таємниці, а також самостійно та невідкладно повідомляти про свою реорганізацію, зміну назви, адреси, керівників, іншої значимої для Асоціації та її діяльності інформації.

4.12. Заява Учасника про вихід з Асоціації подається Президенту за тридцять днів до дня фактичного виходу.

5. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ

5.1. Управління Асоціацією здійснюють:

5.1.1. Збори Учасників (членів) Асоціації;

5.1.2. Президент Асоціації;

5.1.3. Виконавчий директор Асоціації

5.1.4. Ревізійна комісія Асоціації;

5.2. Посадовими особами Асоціації є Президент та Виконавчий директор.

6. ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

6.1. Вищим керівним органом Асоціації є Збори Учасників (членів Асоціації). Реєстрацію Учасників, які приймають участь у Зборах Учасників, здійснює Виконавчий директор.

6.2. Учасник має право призначити свого представника для участі у Зборах Учасників. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Учасник має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Зборах Учасників, повідомивши про це Виконавчого директора Асоціації.

6.3. Збори Учасників (членів Асоціації) проводяться як правило за місцезнаходженням Асоціації або в будь якому іншому місці, в тому числі і за кордоном. Рішення про місце проведення Зборів Учасників приймається Президентом Асоціації.

6.4. Про проведення зборів кожен Учасник (член Асоціації) повідомляється персонально. Повідомлення про проведення Зборів Учасників (членів Асоціації) здійснюється Виконавчим директором Асоціації по телефону, засобам факсимільного зв’язку, телефаксу, електронній пошті або поштою/кур’єрською доставкою. Рішення про спосіб персонального повідомлення приймає Виконавчий директор Асоціації. В кожному разі, здійснюючи повідомлення членів Асоціації, посадові особи Асоціації мають діяти розумно, враховуючи звичаї ділового обороту та обирати по відношенню до кожного Учасника (члена Асоціації) такий спосіб повідомлення, який дасть можливість Учаснику в повному обсязі зрозуміти та усвідомити інформацію, яка міститься в повідомленні. Повідомлення має бути вчинено за розумний строк до дати проведення зборів.

6.5. Збори Учасників скликаються не рідше одного разу на рік Виконавчим директором. Позачергові Збори Учасників скликаються протягом десяти днів Виконавчим директором на вимогу Президента Асоціації.

6.6. Головує на Зборах Учасників (членів Асоціації) Президент Асоціації, а у разі його відсутності головуючий на Зборах Учасників обирається з числа Учасників на початку Зборів Учасників. Хід Зборів Учасників та прийняті на ньому рішення оформлюються протоколом, який ведеться секретарем Зборів Учасників, підписується Президентом Асоціації та секретарем Зборів Учасників. Функції Секретаря Зборів Учасників виконує Виконавчий директор Асоціації, який може доручати виконувати функції секретаря Зборів Учасників працівнику Асоціації.

6.7. Рішення Зборів Учасників приймаються простою більшістю голосів Учасників, що беруть участь у Зборах Учасників. Збори Учасників вправі приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації, за винятком тих, що відносяться до компетенції Президента Асоціації.

6.8. До виключної компетенції Зборів Учасників належить:

6.8.1. затвердження Статуту Асоціації та внесення до нього змін і доповнень;

6.8.2. затвердження основних напрямів діяльності Асоціації;

6.8.3. обрання Президента Асоціації;

6.8.4. визначення кількісного складу та обрання членів Ревізійної комісії;

6.8.5. розгляд і затвердження звітів Президента, Виконавчого директора та Ревізійної комісії, річного балансу;

6.8.6. прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації чи її реорганізацію.

6.9. Збори Учасників мають право призупиняти рішення Президента та Виконавчого директора.

 7. ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Для виконання статутних завдань утворюється одноособовий представницький орган Асоціації – Президент, який здійснює управління Асоціацією в період між Зборами Учасників. Президент обирається Зборами Учасників строком на 3 роки. Президент асоціації підзвітний Зборам Учасників та несе перед ними відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій. Якщо строк повноважень Президента закінчився, а Збори Учасників не були скликані, то термін дії повноважень Президента продовжується до наступних чергових або позачергових Зборів Учасників Асоціації.

7.2. До компетенції Президента належить:

7.2.1. прийняття до Асоціації нових членів та виключення з числа членів Асоціації;

7.2.2. визначення порядку та розміру сплати Учасниками вступних та членських внесків, затвердження зразку заяви на вступ до Асоціації;

7.2.3. внесення на розгляд Зборів Учасників проекту основних напрямів діяльності Асоціації на поточний рік;

7.2.4. попередній розгляд усіх питань, що виносяться на обговорення Зборів Учасників, та затвердження по цих питаннях проектів рішень;

7.2.5. попередній, до Зборів Учасників розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;

7.2.6. здійснення контролю за реалізацією рішень Зборів Учасників і затверджених ними основних напрямів діяльності Асоціації;

7.2.7. прийняття рішення про участь (заснування) Асоціації в господарських товариствах, інших підприємства;

7.2.8. створення, реорганізація та ліквідація підприємств, філій, представництв, затвердження їх зразків печаток, штампів та символіки, статутів та положень, а також внесення до них змін і доповнень;

7.2.9. затвердження зразків печаток, штампів, символіки, правил, процедур, та інших внутрішніх документів;

7.2.10. визначення поточних завдань, затвердження планів та заходів по них, здійснення контролю за їх виконанням;

7.2.11. прийняття рішень щодо фінансування спільних проектів;

7.2.12. призначає та відкликає своїх заступників - Віце-президентів Асоціації.

7.2.13. призначення Виконавчого директора Асоціації;

7.2.14. затвердження кошторису витрат на утримання Асоціації та її виконавчого органу;

7.2.15. встановлення розміру посадового окладу Виконавчого директора, структури, штатного розкладу, посадових окладів працівників Асоціації;

7.2.16. затвердження внутрішніх актів, що визначають стосунки між підрозділами Асоціації;

7.2.17. погодження приймання на роботу та звільнення з роботи працівників Асоціації, застосування заходів заохочення та стягнення;

7.2.18. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Асоціації;

7.2.19. заслуховування інформаційних доповідей посадових осіб Асоціації з окремих питань їх діяльності;

7.2.20. розпорядження нерухомим майном Асоціації;

7.2.21. надання Виконавчому директору повноважень щодо розпорядження майном Асоціації та вчинення правочинів на суму, що перевищує 70 000,00 (сімдесят тисяч) гривень;

7.2.22. забезпечення зв’язків та представництво Асоціації в органах державної влади й управління, громадських, іноземних і міжнародних організаціях, у відносинах з українськими та зарубіжними підприємствами, установами, організаціями;

7.2.23. прийняття рішень з інших питань, пов’язаних з поточною діяльністю Асоціації.

7.3. Президент Асоціації має право призначати та відкликати 2 (двох) заступників – Віце Президентів. Заступники (Віце Президенти) відповідають за розвиток пріоритетних напрямків діяльності Асоціації. Віце Президенти виконують свої обов’язки на громадських засадах. За рішенням Президента Віце Президенти можуть бути зараховані до штату як посадові особи із призначенням окладу.

7.4. Президент в межах своїх повноважень видає обов’язкові до виконання Виконавчим директором та працівниками Асоціації письмові Розпорядження та Накази.

7.5. Президент підзвітний Зборам Учасників та не вправі приймати рішення, віднесені цим Статутом до виключної компетенції Зборів Учасників (членів Асоціації).

8. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР АСОЦІАЦІЇ

8.1. Для організації діяльності Асоціації, спрямованої на виконання рішень Зборів Учасників та Президента Асоціації, створюється одноособовий виконавчий орган - Виконавчий директор. Виконавчий директор призначається та відкликається Президентом Асоціації. Президент укладає з Виконавчим директором контракт, яким встановлюється коло прав та обов’язків, розмір винагороди.

8.2. Виконавчий директор вирішує усі питання поточної діяльності Асоціації, крім тих, що належать до компетенції Зборів Учасників та Президента.

8.3. Виконавчий директор наділяється наступними повноваженнями:

8.3.1. веде реєстр складу Учасників;

8.3.2. готує та надає для затвердження Зборам Учасників річний звіт та баланс Асоціації;

8.3.3. організовує виконання рішень Зборів Учасників та Президента Асоціації;

8.3.4. веде фінансово-господарську діяльність Асоціації;

8.3.5. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Асоціації;

8.3.6. відкриває поточні рахунки в банках, підписує першим підписом грошово-розрахункові та фінансові документи;

8.3.7. розпоряджається майном Асоціації з урахуванням обмежень, встановлених повноваженнями Президента;

8.3.8. самостійно укладає від імені Асоціації правочини, розпоряджається грошовими коштами на суму до 70 000 (сімдесят тисяч) гривень;

8.3.9. видає довіреності на одержання матеріальних цінностей;

8.3.10. за погодженням із Президентом утворює необхідні підрозділи Асоціації і призначає їх керівників;

8.3.11. за погодженням із Президентом приймає рішення про прийняття та звільнення з роботи працівників Асоціації;

8.3.12. в межах наданих повноважень забезпечує зв’язки та представництво Асоціації в органах державної влади й управління, громадських, іноземних і міжнародних організаціях, у відносинах з українськими та зарубіжними підприємствами, установами, організаціями;

8.3.13. без довіреності представляє Асоціацію в судових органах;

8.3.14. за рішенням Президента може бути наділений іншими повноваженнями.

8.4. В межах своєї компетенції Виконавчий Директор видає довіреності, накази та доручення, що є обов’язкові до виконання всіма працівниками Асоціації.

8.5. Виконавчий директор підзвітний Зборам Учасників та Президенту Асоціації. Виконавчий директор не вправі приймати рішення, обов’язкові для Учасників та Президента Асоціації.

8.6. Президент та Виконавчий директор Асоціації не можуть бути членами Ревізійної комісії.

8.7. Президент Асоціації власним розпорядженням має право скасовувати накази Виконавчого директора, інші внутрішні документи, якщо вони видані всупереч вимогам чинного законодавства, цього Статуту, інших внутрішніх документів Асоціації.

9. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АСОЦІАЦІЇ

9.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Зборами Учасників строком на 3 (три) роки. Збори Учасників визначають кількісний склад Ревізійної комісії (але не менш ніж 3 особи) та порядок її діяльності. Голова Ревізійної комісії обирається зі складу Ревізійної комісії її членами.

9.2. Ревізійна комісія обирається з числа Учасників або з інших осіб. Функції ревізійної комісії може виконувати аудиторська фірма. Рішення про персональний склад ревізійної комісії приймається Зборами Учасників (членів Асоціації).

9.3. Ревізійна комісія, що обрана із числа Учасників (членів) Асоціації має право залучати до роботи незалежних експертів, аудиторів. Рішення про залучення незалежних експертів або аудиторів в кожному разі узгоджується із Президентом Асоціації.

9.4. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок (ревізій) Асоціації, її дочірніх підприємств, філій та представництв, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

9.5. Планові перевірки та засідання Ревізійна комісія проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для надання висновків щодо річного звіту та балансу.

9.6. Позапланові перевірки та засідання Ревізійна комісія проводить:

9.6.1. за дорученням Зборів Учасників Асоціації;

9.6.2. за дорученням Президента Асоціації;

9.6.3. з власної ініціативи.

9.7. Ревізійна комісія складає висновки за річними звітами та балансами Асоціації і направляє їх Президенту для затвердження, здійснює інші функції, пов’язані з контролем фінансово-господарської діяльності Асоціації. В разі виявлення зловживань посадових осіб Асоціації чи виникнення загрози суттєвим інтересам Асоціації Ревізійна комісія має право вимагати проведення позачергових Зборів Учасників, які мають бути скликані протягом одного місяця з дати подання такої вимоги Президенту.

9.8. Ревізійна Комісія в своїй діяльності підзвітна Зборам Учасників.

9.9. Організаційною формою роботи Ревізійної комісії є засідання. Рішення Ревізійна комісія приймає на засіданнях, які оформляються письмово - протоколом. Протокол підписується Головою Ревізійної комісії та секретарем. Секретар та Голова Ревізійної комісії, у разі відсутності вже обраного, обираються членами Ревізійної комісії зі свого складу до початку кожного засідання. Ревізійна комісія проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на шість місяців.

9.10. Ревізійна комісія на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання, що стосуються:

9.10.1. затвердження звітів за проведеними перевірками;

9.10.2. матеріалів, які дають підстави для проведення службових розслідувань за конкретними фактами;

9.10.3. затвердження висновків за матеріалами службових розслідувань.

10. МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

10.1. Майно Асоціації складається з основних фондів та обігових коштів, а також з інших фондів, що утворюються Асоціацією.

10.2. Майно Асоціації використовується тільки для вирішення статутних завдань Асоціації. Вартість майна відображається у балансі Асоціації.

10.3. Джерелами формування майна Асоціації є:

10.3.1. внески Учасників у будь-якій, що не заборонена чинним законодавством, формі;

10.3.2. благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

10.3.3. інші джерела, які не заборонені чинним законодавством.

10.4. Асоціація має право купувати, отримувати в найом або іншим способом одержувати майно або права на нього у юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів.

10.5. Асоціація має право укладати будь-які правочини (у тому числі і з фізичними особами), які не суперечать чинному законодавству та статутним цілям Асоціації.

10.6. Безкоштовна передача майна, що належить Асоціації, здійснюється за рішенням Президента Асоціації.

10.7. Учасники не мають права власності на окремі об’єкти, що входять до майна Асоціації.

10.8. Асоціації можуть належати будівлі, споруди, транспортні засоби, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на об’єкти права інтелектуальної власності.

11. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

11.1. Асоціація самостійно визначає, планує та здійснює свою діяльність.

11.2. Асоціація здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Фінансовий рік Асоціації встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року включно.

11.4. Асоціація самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників, самостійно визначає фонд оплати праці.

11.5. Локальними нормативними актами Асоціація може встановлювати додаткові, порівняно з чинним законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їх категорій.

12. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

12.1. Асоціація має право на комерційну таємницю, на визначення складу та обсягів відомостей, що складають комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці. Асоціація вправі вимагати від працівників Асоціації, що допущені до комерційної таємниці, виконання встановленого порядку і правил її збереження.

12.2. Асоціація вправі не надавати стороннім організаціям та фізичним особам відомості, що складають комерційну таємницю, крім випадків, встановлених законодавством України.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ

13.1. Трудовий колектив Асоціації становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Асоціацією.

13.2. З метою узгодження інтересів Асоціації і її працівників в особі Виконавчого директора, з однієї сторони, та профспілковими або іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органом, з другої сторони, укладається Колективна угода, що регулює виробничі, трудові, соціально-економічні відносини між сторонами.

13.3. Соціальні та трудові права працівників Асоціації гарантуються чинним законодавством України. Соціальне страхування працівників Асоціації та його соціальне забезпечення проводиться відповідно до норм чинного законодавства України.

14. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. Спори за участю Асоціації та/або її Учасників (членів Асоціації) вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

15.1. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном, на яке може бути звернене стягнення відповідно до чинного законодавства.

15.2. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями Учасників (членів Асоціації), а Учасники не відповідають за зобов’язаннями Асоціації.

15.3. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов’язаннями Учасників. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями Учасників (членів Асоціації), а Учасники не відповідають за зобов’язаннями Асоціації.

15.4. З дня вступу до Асоціації, члени Асоціації, делегують Асоціації повноваження щодо представництва інтересів членів Асоціації в органах виконавчої влади, державних органах, органах місцевого самоврядування.

15.5. Жоден з членів Асоціації не має права передавати третім особам повністю чи частково свої права та обов’язки за цим Статутом без попередньої згоди Президента Асоціації.

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

16.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється у формі реорганізації (злиття, приєднання, перетворення) або ліквідації.

16.2. При реорганізації Асоціації вся сукупність прав і обов’язків Асоціації переходить до її правонаступників.

16.3. Реорганізація Асоціації відбувається за рішенням Учасників.

16.4. Асоціація ліквідується у випадках:

16.4.1. рішення Зборів Учасників Асоціації;

16.4.2. на підставі рішення судових органів;

16.4.3. визнання Асоціації банкрутом;

16.4.4. якщо рішенням суду буде визнано недійсність установчих документів про створення Асоціації;

16.4.5. за іншими підставами, передбаченими законодавчими актами України.

16.5. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

16.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження щодо управління справами Асоціації. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Асоціації, а також третім особам згідно чинного законодавства України.

16.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, вчиняє інші дії, передбачені чинним законодавством, складає ліквідаційний баланс і подає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

16.8. У випадках припинення діяльності Асоціації звільнення працівників проводиться з наданням гарантій і пільг, передбачених чинним законодавством України.

16.9. Наявні в Асоціації грошові кошти, а також інше майно, що залишилися після ліквідації, розподіляються ліквідаційною комісією між членами Асоціації пропорційно до їх внесків. Майно, надане Асоціації в користування, повертається його власникам у натуральній формі.

16.10. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, з дня виключення її з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

 

Президент
Асоціації підприємств скляної
промисловості «Скло України»
Олійник Дмитро Миколайович

Версія для друку