Українська
Українська
Русский
Русский
вул. Новозабарська 2/6,
м. Київ, 04074, Україна

Тел./Факс: (044) 501 90 44,
e-mail: office@sklo.kiev.ua

Довідник термінів
На главную Відправити листа
ПОШУК

Довідник термінів

 

Автомобільне скло

Autoglass

Автомобильное стекло

Автонавантажувач

Lift truck

Автопогрузчик

Амортизація

Cushion

Амортизация

Аркове полум’я

Arch-fired flame

Арочное пламя

Арматура

Fixture

Арматура

Бакор

fused-cast

Бакор

Балка

Beam

Балка

Банка

Jar

Банка

Барабани

Drums

Барабаны

Безбарвне скло

Flint glass

Бесцветное стекло

Безпечні загородки

Safety bars

Защитные перегородки

Бетон

Concrete

Бетон

Брухт

Scrap, debris

Лом

Будівельне сміття

Debris

Строительный мусор, лом

Бункер

Silo, bin

Бункер

Бушинг

Tube

Бушинг

Важіль

Lever

Рычаг

Важіль відставника

Take-out tongs

Рычаг отставителя

Вакуумний насос

Vacuum pump

Вакуумный насос

Вантажний підйомник

Lift truck

Грузовой подъемник

Вапно

Lime

Известь

Вапняк

Limestone

Известняк

Вдавлене скло

Stuck glass

Вдавленное стекло

Вентилятор

Fan

Вентилятор

Вертикальне охолодження

Vertiflow

Вертикальное охлаждение

Вертикальні прокладки (в палетах)

Tier pads

Вертикальные прокладки (в паллетах)

Верхня частина конструкції

Superstructure

Верхняя часть конструкции

Вибіркова перевірка

Sampling (2)

Выборочная проверка

Вивантажувачі

Hopper cars

Выгрузчики

Видовжений

Oblong

Продолговатый

Видування

Blow

Выдувание (дутье)

Вилужнювання

Bloom

Выщелачивание

Вихлопна труба (вихлоп)

Exhaust

Выхлопная труба

Відбракування

Ware reject

Отбраковка

Відділення склоформуючих машин

Hot End

Отделение машины

Відділення леру, конвеєру, пакування

Cold End

Отделение лера, конвейера, упаковки

Відливати

Cast

Отливать

Відставник

Takeout

Отставитель

Вінчик "крона" (пивна пляшка)

Crown finish

Венчик "крона" (пивная бутылка)

Вінчик пляшки

Finish

Венчик бутылки

Вкладиші

Shims

Вкладыши

Вліт пальників

Port

Влет горелок

Внутрішній пухирець на склі

Soft inside blister

Мягкий внутренний пузырек

Вогнестійка (вогнетривка) глина

Fireclay

Огнеупорная глина

Вогнетриви

Refractories

Огнеупоры

Воронки

Troughs

Воронки

Втрати під час відпалу

Annealing loses

Потери при отжиге

Втулки

Spacers

Втулки

Вуглеводень

Hydrocarbon

Углеводород

Вуглець

Carbocite

Углерод

Вузькогорле пресовидування

Narrow Neck Press and Blow (NNPB)

Узкогорловое пресовыдувание

В’язкість

Viscosity

Вязкость

Глинозем

Alumina

Глинозем

Глиняна цегла

Clay brick

Глиняный кирпич

Головка пальника

Burner tip

Головка горелки

Горлове кільце

Neck ring

Горловое кольцо

Гострий виступ

Spike

Острый выступ

Гострі ребра

Sharp fins

Острые ребра

Градієнт

Gradient efficiency

Градиент

Гранична міцність при стисканні

Cold crushing strenght

Пограничная твердость при сжатии

Гранулометрична суміш

Granulometric composition

Гранулометрический состав

Гранулятор

Cullet water

Гранулятор

Губки

Insert Type Holders

Губки

Двоголовковий прилад контролю якості

Dualhead gauge

Двухголовочний измеритель

Двокрапельне живлення

Two-drop feeding

Двухкапельное питание

Двуокис церію

Cerium dioxide

Двуокись церия

Держак відставника

Takeout arm

Держак отставителя

Держак дуттьової головки

Blowhead arm

Держак дутьевой головки

Держак чорнової форми

Blank arm

Держак черновой формы

Держаки (затискачі)

Jigs

Держаки

Детектор товщини стінок

Thinwall detector

Детектор толщины стенок

Дефект

Defect

Дефект

Дефлектори

Deflectors

Дефлекторы

Деформація

Deflection

Деформация

Дзеркало

Дзеркало

Зеркало

Димохід

Flue

Дымоход

Динасова цегла

Silica brick

Динасовый кирпич

Довге скло

Slow setting glass

Длинное стекло

Додув

Final blow

Додув

Дозатор (на пляшці)

Fitment

Дозатор (на бутылке)

Доломіт

Dolomite

Доломит

Домик охолодження

Stack wind build up

Домик охлаждения

Допоміжне обладнання

Auxiliary equipment

Вспомогательное оборудование

Допустимі межі

Tolerance

Допустимые пределы

Дуттьова головка

Blowhead

Дутьевая головка

Експлуатаційне обладнання

Service equipment

Эксплуатационное оборудование

Електронна синхронізація

Electronic timing

Электронная синхронизация

Електропідігрів

Electroboost

Электроподогрев

Етикетка

Label

Этикетка

Забруднення

Contamination

Загрязнение

Завантаження шихти

Batch charging

Загрузка шихты

Завантажувач

Charger

Загрузчик

Завантажувач шихти

Batch charger

Загрузчик шихты

Заглиблений проток

Sunken throat

Углубленный проток

Заглиблення

Recess

Углубление

Заданий склад

Target

Заданный состав

Зажим чорнової форми

Blank bracket

Зажим
черновой формы

Зазор

Gap

Зазор

Закритий конвеєр

Enclosed conveyor

Закрытый
конвейер

Запасні деталі

Spare parts

Запасные детали

Запечатування (ущільнення)

Seal

Запечатывание, уплотнение

Затор

Jam-up

Затор

Захисне обладнання

Safety equipment

Защитное обрудование

Зачистка

Trimming

Зачистка

Збагачувальний комбінат

Concentrating mill

Обогатительный комбинат

Зберігання, переміщення склотари

Ware handling

Хранение, перемещение
тары

Збої в роботі обладнання

Malfunctioning equipment

Сбои в работе оборудования

Зборочний конвеєр

Gathering conveyor

Сборочный конвейер

Звалище

Dump

Свалка

Зварювання

Welding

Сварка

Зелене скло

Green glass, emerald glass

Зеленое
стекло

Зйом печі

Furnace pull

Съем печи

Змащування

Swab

Смазка

Зміна

Shift

Смена

Зміна виробу/зміна ассортименту

Job change

Смена изделия

Змінний інженер

Shift engineer

Сменный инженер

Змінний персонал

Shift personnel

Сменный персонал

Змінні (деталі)

Variables

Сменные (детали)

Зола

Ash

Зола

Зона варіння

Melting end

Зона варения

Зона виробітку

Working end

Зона выработки

Зона освітлення

Refiner

Зона осветления

Ізолювати    

Insulate

Изолировать

Ізоляція, ізоляція
шамотом легкої ваги

Insulation

Изоляция

Інвентаризація,
наявність склотари на складі

Inventory

Инвентаризация

Інжектор

Inspirator

Инжектор

Інструкція

Manual

Инструкция

Інтервал

Timing

Интервал

Кальційована сода

Soda ash

Кальцинировання сода

Камера розподілу

Distribution chamber

Камера распределения

Канал дозатора підфарбування

Colourant forehearth

Канал питателя подкрашивания

Канал фідера

Forehearth

Канал фидера

Каркас

Frame

Каркас

Карман завантаження

Doghouse

Карман загрузки

Картонна коробка

Carton

Картонная коробка

Клапан виключення

Override valve

Клапан отключения

Клапан включення

Release valve

Клапан включения

Клапани вльоту

Port valves

Клапаны влета

Клин

Wedge

Клин

Ковпак

Hood

Колпак

Ковшовий елеватор

Bucket elevator

Ковшовый элеватор

Колектор (система трубопроводів)

Manifold

Коллектор (система трубопроводов)

Конвеєр

Conveyor

Конвейер

Кондиціювання

Conditioning

Кондиционирование

Контейнер

Bucket

Контейнер

Контроль температури

Temperature control

Контроль температуры

Контрольно-вимірювальні прилади

Gauge

Контрольно-измерительные приборы

Коричневе скло

Amber glass

Коричневое стекло

Коротке скло

Quick setting glass

Короткое стекло

Корпус (пляшки)

Body

Корпус (бутылки)

Край

Edge

Край

Крапля скломаси

Gob

Капля cтекломассы

Крейда

Chalk

Мел

Критичні дефекти

Critical defect

Критические дефекты

Кришки конвеєру

Conveyor covers

Крышки конвейера

Кріплення

Support

Крепление

Крюк для вивільнення (секції)

Hook

Крюк для освобождения (секции)

Кулачок

Cam

Кулачок

Кулачок плунжера

Plunger cam

Кулачок плунжера

Кутовий конвеєр

Transfer wheel

Угловой переставитель

Лер (піч відпалу)

Lehr

Лер (печь отжига)

Листовий, шаровий

Laminated

Листовой, слоистый

Лійка

Funnel

Лейка

Ліквідувати

Segregate

Ликвидировать

Лінійно-секційна машина

I.S.-mashine

Линейно-секционная машина

Лінія

Line

Линия

Лінія плавлення

Liquids

Линия плавления

Лінія рознімання форми

Parting line

Линия разъема формы

Лоток

Tray

Лоток

Лоток, скуп

Scoop

Скуп

Мазут

Machine oil

Мазут

Малі компоненти

Minor ingridients

Малые компоненты

Маркування

Scoring

Маркирование

Масштаб

Scale

Масштаб

Металічний селен

Selenium metal

Металлический селен

Механізм відставника

Takeout mechanism

Механизм отставителя

Міксер

Mixer

Миксер

Мішалка (втулка плунжера)

Thimble

Мешалка (втулка плунжера)

Наземний кран

Overhead crane

Нaземный кран

Наносити

Lay

Наносить

Напилення, що наноситься на пляшку на лері

Cold end coating

Упрочнение на лере

Направлювач краплі

Drop guide

Направляющая капли

Насадка регенераторів

Checkers block

Насадка регенераторов

Насічкі на дні (дужками/ круглі)

Knurl (crescent/ball nosed)

Насечки на дне (дольки/круглые)

Насос

Pump

Насос

Натяжна планка

Mould side tie bar

Натяжная планка

Незастигле скло

Fused glass

Незастывшее стекло

Нефеліновий сієніт

Nepheline syenite

Нефелиновый сиенит

Нижній підвод полум’я

Under port firing

Нижний подвод пламени

Ножиці (для відрізання краплі скломаси)

Shear

Ножницы (для отрезания капли стекломассы)

Обдув охолодження

Cooling wind

Обдув охлаждения

Обжимний прес

Squeezer

Обжимной пресс

Обробка, переробка

Treatment

Обработка, переработка

Об’ем регенераторів до 1 м зони варіння

Ratio checker work

Обьем регенераторов к 1 м зоны варки

Об’ємна щільність

Bulk density

Объемная плотность

Окислення-відновлення

Redox

Окисление-восстановление

Оксид кобальта

Cobalt oxide

Оксид кобальта

Олово

Tin

Олово

Операційна карта

Job set-up card

Операционная карта

Опора (стійка)

Pant leg

Опора (стойка)

Орієнтатор

Spotter

Ориентатор

Ортофосфорна кислота

Orthophosphoric acid

Ортофосфорная кислота

Охолодження лотків

Scoop sprays

Охлаждение лотков

Охорона праці

Safety

Охрана труда

Очко

Orifice ring

Очко

Пакувальна машина

Packaging equipment

Упаковочное оборудование

Пакувальник

Palletizer

Упаковщик

Паління в "щічках"

Side port firing

Горение в "щечках"

Панель під eтикетку

Label panel

Панель под этикетку

Паралельна установка

Parallel

Параллельная установка

Перевізка

Portage

Перевозка

Передаточне колесо

Transfer wheel

Передаточное колесо

Передача на чорнову форму

Revert

Передача на черновую форму

Перепресовка (скло виступає над вінчиком)

Overpress

Перепрессовка (стеко выступает из венчика)

Перехідна пластина

Transfer clearance

Переходная пластина

Пила, пиляти

Saw

Пила, пилить

Питомий зйом

Specific melting rate

Удельный съем

Підвішування

Suspension

Подвешивание

Підготовка шихти

Batch preparation

Подготовка шихты

Піддон

Pallet

Поддон

Піддон чистової форми

Bottom plate

Поддон чистовой формы

Підйомник

Hoist

Подъемник

Підставки

Chartering

Подставки

Пірометр

Pyrometer

Пирометр

Піскоструй

Sand blasting

Пескоструйка

Пісок

Sand

Песок

Піч

Furnace

Печь

Піч (сама конструкція печі)

Glass tank

Печь (сама конструкция печи)

Піч із поперечним підводом полум’я

Side port furnace

Печь с поперечным подводом пламени

Піч-підкова

End port furnace

Печь-подкова

Піщаний кар’єр

Sand pit

Песчаный карьер

Плавлення, сплав

Fusion

Плавление, сплав

Плече (на пляшці)

Shoulder

Плечо (на бутылке)

Плунжер, поршень

Plunger

Плунжер, поршень

Плями/смуги на склі

Freaks

Пятна/полосы на стекле

Пляшка

Bottle

Бутылка

Поворотна секція

Alcove

Поворотная секция

Поворотний круг

Turnable

Поворотный круг

Подача

Delivery

Подача

Подвійна крапля скломаси

Double gob

Двойная капля стекломассы

Подвійне видування

Blow and blow (BB)

Двойное выдувание

Полиця

Rack

Подставка

Польовий шпат

Feldspar

Полевой шпат

Пом’якшення

Mitigation

Смягчение

Пом’якшувати, відпускати (металл)

Temper

Смягчать, отпускать (металл)

Попереджувальне обслуговування

Preventive maintenance

Профилактическое обслуживание

Поперечне полум’я

Cross flame

Поперечное пламя

Поперечний конвеєр

Cross conveyor

Поперечный конвейер

Поребрення

Finning

Оребрение

Порожнина

Cavity

Полость

Порошок

Powder

Порошок

Посилювати, зміцнювати

Reinforce

Усиливать, укреплять

Посічка

Check

Посечка

Посічка вінчика

Finish check

Посечка венчика

Посічка дна

Bottom check

Посечка дна

Посічка корпусу

Body check

Посечка корпуса

Пояс (на пляшці)

Settle wave

Пояс (на бутылке)

Прескільце

Guide ring

Пресс-кольцо

Пресовидування

Press and blow (PB)

Прессовыдувание

Пресформа, чистова форма

Mould

Пресс-форма, чистовая форма

Приймальний бункер

Receiving hopper

Приемный бункер

Прийнятний

Acceptable

Приемлемый

Прийом/передача зміни

Shift handover/takeover

Прием/передача смены

Присок

Ash

Зола

Пробний зразок

Challenge sample

Пробный образец

Прохід

Pass

Проход

Прошивати

Stitch

Прошивать

Прямий проток

Straight throat

Прямой проток

Пулька

Parison

Пулька

Регенератор

Regenerator

Регенератор

Регулятор нуля

Zero governor

Регулятор нуля

Решітка

Grid

Решетка

Робочі креслення

Workshop drawing

Рабочие чертежи

Розвантажувально-вібраційний дозатор

Discharge vibratory feeder

Разгрузочно-вибрационный питатель

Розлити

Spill

Разлить

Розподілювач краплі скломаси

Gob distributor

Распределитель стеклокапли

Секція

Section

Секция

Селен

Selenium

Селен

Селітра

Saltpetre, nitre

Селитра

Система відважування

Weighting system

Система отвешивания

Система зволожування

Wetting system

Система увлажнения

Система змащування

Lubrication system

Система смазки

Система керування

Drive system

Система управления

Система охолодження ножиць

Shear spray system

Система охлаждения ножниц

Система переміщення тари

Ware handling

Система перемещения тары

Система спалювання

Combustion system

Система горения

Система трубопроводів

Piping

Система трубопроводов

Сито

Screen

Сито

Сірчанокислий натрій, сульфат натрію

Sodium sulphate (saltcake)

Сернокислый натрий, сульфат натрия

Сіяти

Sieve

Просеивать

Сканер розміру стінок

Sidewall scanner

Сканер размера стенок

Скат

Chute

Скат

Склад готової продукції

Ware house

Склад готовой продукции

Склепіння печі

Furnace crown

Свод печи

Склобій

Cullet

Стеклобой

Склобій власний

Internal cullet

Стеклобой собственный

Склобій привозний

External cullet

Стеклобой привозной

Склотара

Glass container

Стеклотара

Скринька клапанів

Valve block

Коробка клапанов

Сода

Soda

Сода

Сопло, форсунка, наконечник

Nozzle

Наконечник

Спрямовуюча

Guide plate

Направляющая

Спрямовуюча мундштука

Finish guide plates

Направляющая мундштука

Спуск, лоток для коробок

Carton chute

Спуск, лоток для коробок

Стеарат

Stearate

Стеарат

Стик прескільця

Guide ring match

Сопряжение пресс-кольца

Стіл охолодження

Dead plate

Стол охлаждения

Стіл переставника

Transfer plate

Стол переставителя

Стрижень інжектора

Inspirator rods

Стержень инжектора

Стрічковий транспортер

Belt

Ленточный транспортер

Сульфат

Sulphate

Сульфат

Сурма, стибій

Antimony

Сурьма

Тавровий профіль

T-bar

тавровый профиль

Тара

Ware

Тара

Тара, чиє виробництво було призупинено

Ware held

Тара, чье производство было приостановлено

Таровані матеріали

Sack materials

Тарированные материалы

Тензометр

Strain gauge

Тензометр

Теплопровідність

Thermal conductivity

Теплопроводность

Термін придатності форми

Mould life

Срок пригодности формы

Термопара

Thermocouple

Термопара

Тестер вінчика

Hat gauge

Тестер венчика

Тестер допустимого внутрішнього тиску

Pressure tester

Тестер давления

Тестер на допустимий зовнішній тиск

Squezze tester

Тестер сжатия

Тестування

Sampling (1)

Тестирование

Технічне забезпечення

Engineering

Техническое обеспечение

Технічне обслуговування, експлуатація

Maintenance

Техническое обеспечение, эксплуатация

Технологічний журнал

Logbook

Технологический журнал

Торцювання

Stippling

Торцевание

Тяга

Pull

Тяга

Увіг ута поверхня

Concavity

Вогнутая поверхность

Увігнутий

Concave

Вогнутий

Укладники

Stackers

Укладчики/Толкатели

Укріплюючий вінчик

Bead

Укрепляющее кольцо

Універсальний код продуктів

UPC Code

Универсальный код продуктов

Установка технічних параметрів

Level

Установка технических параметров

Утрамбоване скло

Tramp glass

Утрамбованное стекло

Ущілення, захисне напилення на пляшці

Coating

Уплотнение/ напыление

Ущільнювальна обмазка

Condensing plaster

Уплотнительная обмазка

Уявна пористість

Apparent porosity

Видимая пористость

Фідер

Feeder

Фидер

Фіксатор

Latch, loader

Фиксатор

Фляшка

Flask

Фляжка

Формокомплект

Mould set

Формокомплект

Формувальне обладнання

Mould equipment

формующее оборудование

Футрівка

Lining

Футеровка

Хальмовочний брус

Skimmer block

Хальмовочний брус

Хватки

T.O.Fingers (take-out fingers)

Хватки

Хід плунжера

Plunger stroke

Ход плунжера

Холодильник

Cooler

Холодильник

Хомут

Split rings

Хомут

Циклоп (апарат для пакування)

Strapper

Циклоп (аппарат для пакования)

Чавун

Cast iron

Чугун

Чаша

Spout

Чаша

Чистова форма

Blow mould

Чистовая форма

Чорнова форма

Blank mould

Черновая форма

Шаблон

Template

Шаблон

Шамот

Chamotte

Шамот

Шамот легкої ваги

Light fireclay brick

Шамот легковесный

Шамотна цегла

Fireclay brick

Шамотный кирпич

Швідкість перерозподілу тепла (вирівнювання температури при переносі пульки з чорнової форми в чистову)

Reheat (Redistribution of Heat) time

Скорость перераспределения тепла

Шибер

Gate

Шибер

Шип

Sticker

Шип

Шихта

Batch

Шихта

Шлифувальний станок

Grinder

Шлифовальный станок

Шліфувальний папір

Abrasive paper

Наждачная бумага

Шов

Seam

Шов

Штоф

Square bottle, rectangular bottle

Штоф

Щуп

Feeler gauge

Щуп

Ярлик

Tally, tag

Бирка

Ярлик

Tag, tally

Ярлык

Версія для друку